Общи гаранционни условия - КАНОР
Гарантирано качество от Канор - мебели,паркети и врати

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И УДОВОЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ

 

      1. Задължения на купувача:

Купувачът е длъжен:

1.1. Да приеме лично и да провери количеството и качеството на стоката, като удостовери това с подписа си върху приемо-предавателен протокол или стокова разписка.

1.2. Да провери пред служител на фирмата стъклените части и елементи при получаване на стоката.

1.3. Да използва стоките по предназначение на подходящите за целта места и при обичайни за стоката условия.

1.4. Да не третира стоките с вещества и препарати, застрашаващи качеството и целостта на материала.

  1. Монтаж

При монтаж на стоките купувачът е длъжен:

2.1. Преди монтаж внимателно да прегледа всички части и детайли за дефекти и, ако има наличие на такива, да не ги монтира.

2.2. Да следва стриктно инструкциите и/или схемите за монтаж на производителя.

2.3. При извършване на монтаж от служители на КАНОР, фирмата не носи отговорност за вида на крайния продукт, ако липсват или не са били предварително осигурени необходимите технологични условия за това (неизравнен под, криви стени, липса на прав ъгъл, строителни отвори, съгласно изискванията на фирмата и пр.). Рекламации за явни недостатъци на стоката или монтажа, осъществен от служители на КАНОР, се правят на място веднага пред служителите.

ВАЖНО! Случаи, в които предявените рекламации се отхвърлят като неоснователни:

Не се уважават предявени рекламации в следните случаи:

-   Непредявени своевременно рекламации на стоки.

-   Рекламации на изделия или части от изделия, повредени в следствие на недобросъвестна експлоатация, неправилна експлоатация, неправилно съхранение, неправилен монтаж или третиране с неподходящи вещества и препарати в случаите, когато  изделията са използвани не по предназначение и при необичайни условия.

-   Когато при получаване или монтаж на продуктите, купувачът е установил дефект в същите или елемент от тях и въпреки това ги е монтирал.

-   Когато стоката е обявена за последна мостра (или се продава с нарушен търговски вид) или отклонение от стандартите за качество и това е обявено от продавача или е предложена съответна отстъпка от цената.

-   В случаи, когато продавачът установи недобросъвестно използване или използване не по предназначение, както и в отклонение от обичайната практика за съхранение, ползване, почистване и поддръжка.

  1. Рекламация на сглобена стока

При приемането (получаването) на сглобена стока, рекламация за явни недостатъци се предявява в момента на получаването пред служител на КАНОР.

  1. Дефекти по вина на клиента

Дефекти, възникнали по вина на клиента, биват отстранявани за сметка на клиента, като продавачът не се ангажира предварително със срок на изпълнение.

  1. Предявяване на рекламации.

5.1. Рекламации се предявяват лично от купувача в обекта на магазини КАНОР на адреса, от който е закупена стоката.

5.2. При предявяване на рекламация, купувачът следва да представи касова бележка или фактура, удостоверяващи покупката.

5.3. Претенция за рекламация се вписва в специален регистър.

5.4. Стоката се донася в магазина, освен ако това не е възможно, или ако е сглобена на обект при клиента.

5.5. Претенцията за рекламация се оценява от представител (служител) на продавача. Огледът се извършва на място в магазина или на обекта при клиента в рамките на работното време на магазина.

5.6. В зависимост от щетата се предприемат действия за ремонт, преоценка или подмяна при условията на Закона за защита на потребителя.

5.7. При приключване на случая по рекламация се издава акт за същото в 2 екземпляра, единият от които се предава на клиента.

5.8. Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация е 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация, освен ако други условия не изискват по-дълъг срок.

5.9. В случай, че по време на гаранционния срок се налага ремонт, свързан с подмяна на повредени поръчкови (нестандартни) врати или части от тях, независимо за чия сметка, срокът за този ремонт е 90 (деветдесет) работни дни. В случай, че повредата се дължи на производствен дефект, фирмата продавач се задължава да отстрани, доколкото е възможно повредите, за да бъдат продуктите технически годни за ползване. Срокът за този ремонт е 30 (тридесет) дни след предявяването на рекламацията. Канор не гарантира естетическа издържаност на коригираните продукти.

В случай, че рекламацията е била неоснователна, продавачът издава протокол за отказ, в който се описва причината за отказа.

  1. Неоснователна претенция за рекламация

Неоснователна е всяка претенция за рекламация, при която стоката е съхранявана или ползвана от купувача неправилно, недобросъвестно или не по предназначение, както и:

6.1. Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно, третирана е с неподходящи увреждащи материали или почистващи продукти.

6.2. Когато върху нея е приложено усилие, налягане, напрежение, температура, влага или тежест извън предвидените и обичайните за такъв вид продукт, при неподходящи условия на съхранение, поддръжка и експлоатация.

6.3. Когато стоката е продадена като преоценена или на цена предвиждаща специални качества (недостатъци, дефекти или увреждания в търговския вид, други естетически, технически или извън стандартни параметри на продукта), последна наличност, мостра или друг случай на възможно отклонение, за което клиентът е бил информиран. За информираност се счита наличието на информация за същото върху етикета на стоката, на видно място в търговския обект или в информационния сайт на фирмата: kanor.bg.

6.4. Когато стоката съдържа стъклени, пластмасови и други лесно чупливи части, елементи или материали, за които клиентът е длъжен да се убеди че са в изправност, здрави и с добър вид и качество при получаването.

6.5. Във всички останали случаи, когато по преценка на продавача е на лице недобросъвестно или неправилно отношение, съхранение, поддръжка, ползване или експлоатация на продукта.

7. Закупена стока може да остане на склад при продавача до 2 /два/ календарни месеца от датата на закупуването. След този срок клиентът дължи разходи за магазинаж – 0.50 лв./кв.м  на месец, като продавачът не носи отговорност за евентуалното погиване и/или увреждане на стоката, извън обхвата на обичайните грижи на добрия стопанин. Стоки, които клиентът-купувач не е вдигнал от склада на продавача в срок от една календарна година, считано от датата на сделката, ще се смятат за изоставени от купувача. В този случай продавачът има право да продаде изоставената стока за покриване на своите складови, организационни и административни разходи по пазенето на същата стока.


✓ Най-добрa цена на в София и Бургас, гарантирано качество и бърз монтаж - (02) 971 20 84

, продажба на , мебели за хол, мебели за кухня, мебели за трапезария, шкафчета, модули за кухня, мебели за антре, мебелировка, маси, маса, обзавеждане за кухня, продажба, продажба на ламинат, трислоен паркет, блиндирана врата, входна врата, интериорни врати